Stipendiatstilling sosiale medier i offentlig sektor

1 stipendiatstilling i sosiologi, statsvitenskap eller IKT-baserte fag, tilknyttet prosjekt innen IKT i offentlig sektor, ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (kode 1017) SVT-860

Ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig 1 stipendiatstilling for en periode på 4 år med arbeidsplikt. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingen er knyttet til PhD-programmet ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse og fakultetet står som arbeidsgiver.
Instituttet har et bredt fagtilbud som omfatter sosiologi, statsvitenskap, samfunnskunnskap, idrettsvitenskap, medier, kommunikasjon og IT.
Stillingen som stipendiat er tilknyttet prosjektet ”Bruk av sosiale medier for samskaping og tilpasning av systemutviklingsmetodikk innen offentlig sektor”. Prosjektet inngår i området IKT i offentlig sektor, som er et delprogram innenfor NTNUs strategiske satsningsområde IKT, og hvor problemstillinger knyttet til ulike organisatoriske og ledelsemessige utfordringer som oppstår når arbeidsprosesser og grensesnitt endres er et av arbeidsområdene. En spesiell og viktig oppgave for den som tilsettes som stipendiat vil være å bygge bro mellom samfunnsvitenskapelige og teknologiske miljøer ved NTNU.
Det overordnede målet for prosjektet er å identifisere faktorer som bidrar til å realisere en kultur for samarbeid og samhandling, samt deling av kunnskap, kompetanse og erfaringer i offentlig forvaltning. Forskningen skal belyse hvordan en innovativ teknologisk og organisatorisk plattform for utveksling og deling av kunnskap og erfaringer kan understøttes ved å spille på mekanismer innen delingskulturen, slik en finner blant annet når det gjelder bruk av sosiale medier. Prosjektet har som intensjon å utvikle et nærmere samarbeid med DIFI og det er aktuelt å knytte det til analyser av DIFIs nye Prosjektveiviser.
For stillingen kreves fullført hovedfag/mastergrad i fortrinnsvis i sosiologi, statsvitenskap, IKT-baserte fag, eller tilsvarende fagutdanning. Søkeren må normalt ha bestått hovedfaget/master med godt resultat eller kunne dokumentere tilsvarende nivå gjennom senere forskningsarbeider og i form av prosjektbeskrivelsen. En nærmere utdypning av prosjektet finnes her.  Søkeren må ha stor interesse for teknologi, hvordan teknologi brukes i samfunnet, og gjerne kunnskap om organisasjoners bruk av teknologi. Videre ønskes en kandidat med erfaring fra og interesse for bruk og analyse av sosiale medier, og evne og interesse for praktisk arbeid med ulike brukermiljøer. Vi ønsker også at vedkommende kan bidra til å utvikle NTNUs masterkurs inne etter- og videreutdanning i eGovernment og eGovernment2.0 – dvs. bruk av sosiale medier for offentlig tjenester. Prosjektet veiledes av professor Arne Krokan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap og av professor John Krogstie, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.
Den som blir tilsatt må rette seg etter de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.
Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen. Arbeidssted vil være NTNU, Dragvoll, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Det forventes at den som tilsettes, og vil være tilstede ved Institutt for informatikk i deler av arbeidstiden.
Lønn etter lønnstrinn 48 i statens lønnsregulativ, brutto kr.31 975,00 pr. mnd. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.
Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende forskrift av 31.01.06 med NTNUs utfyllende bestemmelser av 08.09.04. Søkere vil måtte forplikte seg til å delta i organisert PhD-studium innenfor tilsettingsperioden, og endelig tilsetting vil ikke bli foretatt før søkeren er tatt opp til PhD-programmet i sosiologi eller statsvitenskap. Det vil videre bli inngått kontrakt om tilsettingstid og eventuell arbeidsplikt for stipendiaten
Søknaden må inneholde opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere praksis. Bekreftede kopier av vitnemål og attester må legges ved.
Sammen med søknaden skal det følge forslag til en beskrivelse på inntil 6 sider av forskningsarbeidet som er planlagt gjennomført i stipendperioden. I prosjektbeskrivelsen skal det

  • redegjøres for aktuelle problemstillinger og metode
  • refereres til relevant teori på området, slik at søkeren dokumenterer god kjennskap til aktuell forskning på feltet
  • være en fremdriftsplan for forskningsarbeidet

Prosjektbeskrivelsen skal kunne danne grunnlag for å vurdere opptak på den organiserte forskeropplæringen ved fakultetet. Den endelige prosjektbeskrivelsen skal godkjennes senest seks måneder etter opptak for at opptaket skal være gyldig.
Tilsettingen i stipendiatstillingen forutsetter opptak til PhD-programmet i sosiologi eller statsvitenskap. Dersom søkeren ikke er tatt opp til PhD-programmet eller har søkt om det, må søknad om slikt opptak sendes inn sammen med søknad på stipendiatstillingen og prosjektbeskrivelsen. Søknadsskjema fås ved henvendelse til fakultetet eller på http://www.ntnu.no/svt/doktorgradsutdanning/skjema
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Arne Krokan, tlf 91 89 74 73, eller arne@krokan.com
Søkere må innen søknadsfristen sende inn 3 eksemplarer av søknaden med bekreftede opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere praksis. Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeid som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen, sendes inn, helst i 3 eksemplarer.
Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.
Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju.
Søknaden skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg sendes NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, 7491 Trondheim , og merkes med SVT- 860. Søknadsfrist: 15. august 2010.

One Comment

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.