CV

CV

PERSONALIA

Navn:          Arne Krokan
Tittel:          Professor emeritus, forfatter, kurator, foredragsholder
Adr:            Høgdaveien 44, 1482 Nittedal
Født:           060654 i Levanger
Sivilstatus:    gift, 4 barn født 1985 – 1995
Stilling:        prof emeritus økonomi og ledelse ved NTNU

MERITTERING

Utnevnt som merittert underviser ved NTNU i 2019.

Opptatt i Norsk Teknisk Vitenskapsakademi 2019.

Utnevnt som «årets ildsjel» på Digitaliseringsdirektoratets årskonferanse 2020.

UTDANNING

Dr.polit i Medievitenskap, (PhD ekvivalent) Universitetet i Oslo.

Mag.art. Sosiologi, (PhD ekvivalent) Universitetet i Oslo

Mellomfag kvinnesosiologi, Universitetet i Oslo

Grunnfag sosiologi, Universitet i Oslo

Grunnfag statistikk, Universitetet i Oslo

Grunnfag psykologi, Universitetet i Oslo

FORSKNINGSINTERESSER

Mine faglige interesser og arbeide er knyttet til temaet ”hvordan teknologi endrer arbeidsprosesser, organisasjoner og samfunn på makro-/mikronivå”. Jeg har en sterk interesse for utvikling og bruk av ny teknologi og ikke minst for å forstå hvordan teknologi og spesielt digitale tjenester endrer vilkår for arbeid og verdiskaping i samfunnet, samt analyse av hvilke utfordringer disse endringene skaper for oss.

Disse temaene holder jeg mellom 50 og 100 foredrag om årlig i ulike sammenhenger.

 

YRKESERFARING KRONOLOGISK

1970 – 1980

Diverse sommerjobber på jernlager, i gartneri, som maler, 2 sommere i fiskeindustrien i Båtsfjord med ulike oppgaver (truckfører, kranfører på Hurtigruta, filetarbeid mm), medarbeider i ungdomsklubb mm.

1981 – 1982
Vit.ass. Institutt for Samfunnsforskning.

1983-1985
Leder for Ungdomsinformasjonen i Oslo, informasjonskontor Oslo kommune.

1985- 1990
Høgskolelektor og førsteamanuensis (fra 1988) ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. Jeg underviste kurs i statistikk, informasjonstjenester for næringslivet og i ”infologi” (læren om informasjon). I tillegg var jeg skolens IKT-sjef i en periode og ansvarlig for et IKT-samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket og Statens bibliotek- og informasonshøgskole.

1990 – 2004
Førsteamanuensis i «Information management» ved Handelshøgskolen BI, Norges Markedshøyskole. I tiden på NMH var jeg blant annet seksjonsleder for «Informasjon- og kommunikasjonsseksjonen». Dette omfattet faglig ansvar for videreutvikling av grunnfag og mellomfag i markedskommunikasjon, og informasjon og samfunnskontakt.  Jeg har undervist kurs i statistikk, informasjon og informasjonssystemer, business intelligens, distribusjonskanaler, mellomfag i informasjon og samfunnskontakt, mellomfag i markedskommunikasjon, samt temastudier (for masterstudenter) innen området «Informasjon, organisasjon, teknologi og økonomi». Jeg jobbet ti år m undervisning av kurs knyttet til masterprogrammer i ”management” med temaer som eBusiness, med mer.

1998 – 2002
Partner i Made4net, et konsulentselskap som arbeidet med omstilling av virksomheter som ønsker å lykkes i den digitale økonomien. 50 %.

2002 – 2004
Professor II i ”sosiologi og teknologi” ved ISS NTNU.

2004 – 2020

Professor i sosiologi, NTNU, SVT-FAK, ISS

Arbeide her omfatter ledelse av prosjekter, spesielt prosjektet ”smart læring” som gikk over 4 år og er videreført gjennom NTNUs satsing på digitalisering av læreprosesser gjennom et eget program (DRIVE).

2020 – 2023

Professor i økonomi og ledelse ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Her arbeider jeg spesifikt med å utvikle og gjennomføre kompetanseutviklende tilbud innen digital transformasjon for finanssektoren.

2011 – 2023

Professor II i digital økonomi / digital forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania.

2023 –

Selvstendig næringsdrivende, forfatter av bøker, artikler og kommentarer, kurator gjennom egen web og sosiale medier, foredragsholder, kursutvikler med fokus på digitale læringsdesign, podcastvert med mer.

DELTAKELSE I OFFENTLIGE UTVALG

Jeg har vært eller er medlem av følgende Regjeringsoppnevnte offentlige utvalg.

Fra 2013-14 var jeg medlem av MOOC-utvalget, som utarbeidet

NOU 2014:5 MOOC til Norge – Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.

Fra 2017 var jeg medlem av Domstolkommisjonen, et offentlig utvalg som skal utrede domstolenes fremtidige organisering. Vi leverte to NOUer.

Vedlegg om digital transformasjon av domstolene

DOKTORGRADSKOMMISJONER

Christian Persson, KTH Sverige. Strategies for enhancing consumer interaction in electronic ratailing. Doctoral dissertation. Ledet vurderingskommiteen. 2001.

Piet van der Zanden. Delft University of Technology, Nederland. The Facilitating University. Positioning Next Generation Educational Technology. 2009.

Jan-Paul van Staalduinen. Delft University of Technology, Nederland. Gamers on Games and Gaming: Implications for Educational Game Design. 2012.

Ebrahim Rahimi, Delft University of Technology, Nederland. A Design Framworkfor Personal Learning Environments. Medlem av vurderingskomite. 20015.

Thieme Hennis. Delft University of Technology, Nederland. A Pedagogical Design Framework to Engage At-Risk Youth. 2016.

Tone Merete Berg Aasen, NTNU. Innovation as social processes. A participative study of the Statoil R&D program Subsea Increased Oil Recovery. 2009. Ledet PhD-kommisjonen

Tom Erik Julsrud, NTNU. Trust across Distance: A network approach to the development, distribution and maintenance of trust in distributed work groups. Ledet PhD-kommisjonen.

I tillegg har jeg vært leder av en lang rekke kommisjoner for å vurdere masteroppgaver, samt veileder for en lang rekke masterstudenter og flere PhD-studenter.

UTVALGTE PUBLIKASJONER

BØKER

Homo Appiens : hvordan teknologi endrer våre liv. Cappelen Dam Akademisk. 2022.f

Deling – plattform –tillit : en analyse av delingsøkonomi, plattformer og flersidige markeder. Bok under produksjon hos Cappelen Dam Akademisk. 2018.

Teknologien endrer samfunnet. Fagbokforlaget.  (redaktør med Asbjørn Rollstadås og Lars Thomas Dyrhaug). 2017.

Det friksjonsfrie samfunn – digitale tjenester i praksis.  Oslo: Cappelen Dam Akademisk. 2015.

Nettverksøkonomi: Digitale tjenesters og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 2014

Smart læring: Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring. Oslo: Fagbokforlaget. 2012

Sosiale medier i all offentlighet. Kommuneforlaget. (med Petter Bae Brandtzæg, Lar Gillund, Øyvind Kvalnes, Alf Tore Meling og Jon Wessel-Aas). 2011.

Den digitale økonomien: Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. 2010

Informasjon, informasjonsøkonomi og informasjonsledelse. – Oslo : Universitetet i Oslo. – 330 sider. Avhandling Dr.Polit. Institutt for medier og kommunikasjon. 1997

Statistikk, – en innføring for bibliotekarer /… og Niels Ole Pors. – København : Danmarks bibliotekskole, 1988 . – 95 s. (UTSOLGT)

Forstå statistikk : statistiske metoder for humaniora og samfunnsfag. – Oslo : Kolle forlag, 1995. – 280 sider. (UTSOLGT)

Ungdomsguiden for Oslo. Oslo: FAFO. 1985. (UTSOLGT)

FORSKNINGSRAPPORTER ETC

New Business Forms in e-Business and Medie ”eMedia”. (Med Ulf Lindqvist, Nils Bjørn-Andersen, Ørn Kaldalòns og Christian Persson. Rapport til ”Nordic Innovation Center”.

Muliggjørende teknologier (med Asbjørn Rollstadås og Lar Thomas Dyrhaug). I Teknologien endrer samfunnet. Fagbokforlaget.  (redaktør med Asbjørn Rollstadås og Lars Thomas Dyrhaug). 2017

Kontaktmønster og hjelpenettverk : delrapport fra Minstepensjonistundersøkelsen 1980. Oslo, 1982. (Institutt for samfunnsforskning, rapport 1982:8). 66 s.

Minstepensjonisters boforhold. Delrapport fra Minstepensjonistundersøkelsen. Institutt for samfunnsforskning, rapport 1982:7

Sosiale nettverk.  Delrapport fra Minstepensjonistundersøkelsen. Institutt for samfunnsforskning, rapport 1982:9

Helse-konsekvenser for daglig virksomhet.  Delrapport fra Minstepensjonistundersøkelsen. Institutt for samfunnsforskning, rapport 1982:7

Automatisk virkende informasjon: et oppdrag for Statens informasjonstjeneste om erfaringer med og behov og muligheter for AVI i offentlig forvaltning. Oslo 1983. Sammen med Tord Høivik, Erling Berge og Åke Hartmann.

UTVALGTE BOKKAPITLER, ARTIKLER OG ANDRE TEKSTER I UTVALG

 Organisatoriske utfordringer ved MOOC-prosjekter. I MOOC i høyere utdanning –historier om pedagogisk utviklingsarbeid. Norgesuniversitetets skriftserie nr 1/2017.

Muliggjørende teknologier (med Asbjørn Rollstadås og Lars Thomas Dyrhaug)
 I Teknologien endrer samfunnet. Fagbokforlaget.  (redaktør smn m Asbjørn Rollstadås og Lars Thomas Dyrhaug). 2017

Plattformer og sosiale medier.
I
Teknologien endrer samfunnet. Fagbokforlaget.  (redaktør smn m Asbjørn Rollstadås og Lars Thomas Dyrhaug). 2017

Digital læring.
I Teknologien endrer samfunnet. Fagbokforlaget.  (redaktør smn m Asbjørn Rollstadås og Lars Thomas Dyrhaug). 2017

Innholdsmarkedsføring og forretningsmodeller. I Innholdsmarkedsføring -Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis. Cappelen Dam Akademisk. 2016.

Ny teknologi skaper nye muligheter for læring. I Magma nr 3 2014.
Tilgjengelig: http://www.magma.no/ny-teknologi-skaper-nye-muligheter-for-laring

Smart læring i en folkelig tradisjon.  I: Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1687-1. s. 209-2019

Sosiale mediers inntog i samfunnet. I Sosiale medier i offentlig sektor. Kommuneforlaget: Oslo 2011.

Den nye forfatterøkonomien I Prosa nr 4 2011.

Den digitale økonomien : Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodelleri det digitale nettsamfunnet. Cappelen akademiske. 2010.

Digitale natives og homo zappiens. I Moderne oppvekst: nye tider, nye krav. – V. Glaser og J. Bølstad (red). Andre bidragsytere: Trond Berg Eriksen, Helene Uri, Øyvind Kvello, Bent Hougaard, Bengt-Erik Andersson, Loveleen R. Brenna, May Britt Drugli, Britt Unni Wilhelmsen, Berit Michelet, Thomas Nordahl og Anne-Karin Sunnevåg. Universitetsforlaget 2008.

Why Dont They Automate. Paper til NordiCHI06 Workshop on User involvement and representation in e-Government projects. Med Solveig Midtbust. Tilgj.

Internett som drivkraft i samfunnsutviklingen. I Medier, politikk og samfunn / Berit von der Lippe (red). Oslo : Cappelen, 2004. s 296 – 330.

Pricing Public Information : The Case of Norwegian Government Policymaking. – I Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Volume 14, Number 1, Spring 2002. Pages 137-149.

Pricing Prinsiples for Public Information. I Læring gjennom økonomi, system og prosjekt (med Petter Godtschalk). Festskrift til Erling S Andersen. NKI 2002.

Internett – et kommunikasjonsteknologisk paradigmeskifte med konsekvenser. I Underveis til fremtiden : Kunnskapsledelse i teori og praksis / Ken Friedman og Johan Olaisen (red). Fagbokforlaget 2000.

Internett, teknologi og tjenester i markedsrommet. I Medier, påvirkning og samfunn / Berit von der Lippe og Odd Nordhaug (red). Cappen 2001.

Verdien av informasjon. – s 34-38. – I Informasjonsøkonomi. – Statens bibliotekhøgskole 1989.

Information management as the main resource for growth and industrial development, Keynote at the Offshore Information Conference, Oslo 1992. Med Tor G Syvertsen.

Informasjonskvalitet. Paper presentert på NOKOBIT Bodø 1997.

What is information? The economics of information. Paper presented at FOP Stavanger 1989.

På 2000-tallet hadde jeg i en årrekke en fast spalte som gjestekommentator om ”Teknologi og økonomi” i Kapital. Noen av innleggene er listet her:

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=krokan&fornavn=Arne&tidsskriftnavn=kapital&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&hkat=TIDSSKRIFTPUBL&sort=alfabetisk&bs=50

FOREDRAG PERIODEN 1980 – 2018

I perioden har jeg holdt mer enn 1000 foredrag for offentlig/privat sektor. De siste årenes foredrag er i hovedsak listet her.

Hovedtematikk i de aller fleste foredragene er analyser av hvordan ulike teknologier endrer samfunnet. Teknologier som er analysert med tanke på organisatoriske og samfunnsmessige konsekvenser er knyttet til energisektoren/smartgrid (Energi Norge, en lang rekke kraftselskaper med mer), velferdsteknologi/smarthus/tingenes internett (kommuner, Telecom World, interkommunale prosjekter/samarbeid, fylkeskommuner), 3D-print (Statens digitaliseringskonferanse, samt nesten alle foredrag siste tre år, kunstig intelligens/maskinlæring/dyp læring (nesten alle foredrag siste tre år og tidligere), plattformer som data-arkitektur (Dataforeningens arkitekturkonferanse, Nokios/Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor og nesten alle foredrag siste tre år), læringsteknologi/big data for læring/teknologi for kunnskapsutvikling og håndtering etc (flere hundre foredrag for skoler, kommuner, fylkeskommuner, forlag, faglige konferanser, fagorganisasjoner, NHO/LO, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektøratet, Senter for IKT i Utdanningen, Innovasjon Norge, IKT Norge, universiteter og høgskoler med mer).

I tillegg foredrar jeg hyppig om effekter av teknologiske skifter slik som overgang fra jordbruks- til industrisamfunn og videre til digitalt nettsamfunn.

Av sentrale konferanser jeg har bidratt på med denne typen innlegg er:

 • Statens topplederkonferanse
 • Statsministerens toppkonferanse om innovasjon i offentlig sektor
 • Forskningsrådets ekspertkonferanse om innovasjon i offentlig sektor
 • Statens personallederkonferanse
 • Regionale NHO årskonferanser
 • Statens digitaliseringskonferanse (NKUL –største konf om IKT og læring)
 • Nokios (største konf m forsknings-/forvaltningsperspektiv på IKT i offentlig sektor)
 • Offshorekonferansen
 • Desemberkonferansen (olje/gass-sektoren)
 • Shipping 4.0
 • Brukerforum til en lang rekke IKT-selskaper (Software Innovation, Agresso, IBM, m.fl
 • NETS-konferansen samt en lang rekke konferanser innen bank, finans med mer.
 • Skattekonferansen, samt Skatteetatens strategikonferanse

Her er utvalg av foredrag som vise noe av spennvidden i virksomheten.:

Bruk og misbruk av epost – har epost en fremtid?

Norsk informatikkonferanse 2003.

Commodityprodukter og opplevelserpå nett – om utviklingen av spilltjenester på internett. Norsk Tipping 2003.

Teknologisk konvergens. Tjeneste utvikling i telekombransjen. Tele Danmark. 2003.

Et fungerende marked for digitale læremidler. Utdanningsdepartemenet. 2004

Hvordan IT forandrer samfunnet. IT-forum for Vestlandet 2004.

Blurring the borders – effects of convergence in the Scandinavian media sector. Association of internet researchers. Brisbane 2006.

Corporate blogging som del av kommunikasjonsstrategien. Statoil kommunikasjonsavdeling. 2005

Kommunale tjenester i det digitale nettsamfunnet. Sørtrøndelag fylkeskommune. 2005.

Redaktøren er død. Årsmøtet i norsk redaktørforening. 2005

Web forandret business – vil web forandre politikken også? Forskningsrådets KIM-program 2005.

Blurring the borders – effects of convergence in the Scandinavian media sector. Association of internet researchers. Brisbane 2006.

eGovernment –muligheter på lokalplanet.

 1. 2006.

IT og nettverksorganisasjoner –omstilling i offentlig sektor. Ledersamling Trondheim kommune. 2006.

Online gaming som universitetsfag. Foredrag Tekna 2006.

Best på service – hva kan kommunene lære av Skandiabanken? Servicekonferansen 2008.

Arkivutfordringer når vi flytter informasjon fra fjellet til skyen.

 1. norske arkivkonferanse 2013.

Bredbåndsutbygging –hva skal vi bruke det til i fremtiden og hvor viktig er det? Konf Sør Trøndelag fylke. 2013.

Digital økonomi –hvilke konsekvenser før den til for Skatteetaten? Lederkonferanse Skatt Øst 2014.

Adaptiv læring og læringsanalyse : om nye digitale læreprosesser.

Innovasjon Norge og Ikt Norge konf 2015.

Delingsøkonomi –muligheter og utfordringer i norsk kontekst.

Skattekonferansen 2015.

Den nye teknologien, korleis utfordrar det oss og korleis påverkar det samfunnet?

Næringslivskonferanse Sogn og fjordane. 2015.

Digitale tjeneste endrer samfunnet, -hvor går vi videre.

Årskonferanse Sjøfartdirektoratet 2015.

Byggsektoren, -hvordan utnytte 3D-print, kunstig intelligens og nye læreformer?

Workshop for ledere i byggenæringen, Norsk prosjektforum. 2016.

Digitale muligheter for næringsmiddelsektoren.

NHOs årskonferanse mat og drikke. 2017

Crowdfuning i delingsøkonomiens tidsalder.

Econakonferansen 2016.

Bank og finans i lys av ny teknologi –muligheter og utfordringer.

Strategiseminar Lindorff. 2017.

Delingsøkonomi og digitalisering –konsekvenser for fremtidig skattegrunnlag.

Skatteetatens årlige strategikonferanse. 2017.

Digitalisering – konsekvenser for energisektoren.

E-Co hunderårsjubileum juni 2017

Digitalisering i energisektoren –noen utfordringer for ledere

Vinterkonferanse Energi Norge

Digitaliseringog forretningsutvikling med base i energisektoren.

Lyse energi 2017-11-10

Digital medieledelse.

Foredrag på masterprogram v BI. 2017, 2016, 2015

, deriblant på alle de store utdanningskonferansene, Statens digitaliseringskonferanse i Operaen, Statens topplederkonferanse, Statens personallederkonferanse, for mediesektoren, energisektoren, HR-sektoren m.m.

KURS OG OPPLÆRINGSOPPLEGG

De siste 30 årene har jeg utviklet og gjennomført en rekke utdannings og utviklingsprogrammer. Her er et utvalg av kurs og seminarer jeg har hatt ansvar for.

I 2013 utviklet og gjennomførte jeg Norges første MOOC i ”Teknologiutvikling og samfunnsendring”. Fra 2014 utviklet jeg en MOOC i ”Smart læring”, begge med flere tusen deltakere.

Div kurs jeg har utviklet og gjennomført.

Digital markedsføring (7,5 studiepoeng Høyskolen Kristiania)

Digitale vekststategier (7,5 studiepoeng Høyskolen Kristiania)

Teknologiendring og samfunnsutvikling (7,5 studiepoeng masterprogram NTNU)

Teknologiendring og samfunnsutvikling som rent nettbasert studietilbud v NTNU.

Sosiale medier i offentlig sektor (7,5 studiepoeng masterprogram NTNU)

eGovernment – IKT i offentlig sektor (7,5 studiepoeng masterprogram NTNU)

Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet (7,5 studiepoeng masterprogram NTNU)

Smart læring (7,5 studiepoeng masterprogram NTNU)

Statistikk (10 studiepoeng HIOA)

Markedsanalyse (10 studiepoeng IHM Business School)

Infologi (30 studiepoeng sivilbibliotekarutdanƒningen ved Høgskolen i Oslo)

Informasjon og samfunn (30 studiepoeng NMH/BI)
Business Intelligence (30 studiepoeng NMH/BI)

Informasjonsøkonomi (30 studiepoeng NMH/BI)

Elektronisk handel (30 studiepoeng NMH/BI)

Medieøkonomi (9 studiepoeng Høgskolen på Gjøvik)

Elektronisk handel (30 studiepoeng BI senter for lederutdanning)

eEnterprise (10 studiepoeng Handelshøgskolen BI)

Nettverksøkonomi, cyberdemokrati og regional næringsutv (30 studiepoeng)
Dette programmet ble utviklet og gjennomført på oppdrag for LINK-programmet i Kongsberg/Numedal regionen. Programmet ble gjennomført med 5 samlinger over tilsammen et studieår. I alt 40 deltakere tok eksamen

Nettverksøkonomi i telekombransjen (30 studiepoeng)
Programmet ble gjennomført bedriftsinternt i Netcom, med omlag 40 deltakere. Halvparten av dagens konsernledelse fulgte programmet.

Elektronisk handel i bank. (30 studiepoeng) DNB sto som oppdragsgiver for dette programmet. 50 deltakere fulgte 150 timers undervisning. De skrev prosjektoppgaver og tok i tillegg en skriftlig eksamen. Prosjektoppgavene ble fulgt opp av bankens ledere, og flere av oppgavene utgjorde spirer til nye tjenester i banken.

Nettsamfunnet og forsikringsbransjen. (15 studiepoeng)

eBank – forretningsutvikling med ny teknologi. (15 studiepoeng)

Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet  (7,5 studiepoeng)

emarketing – sammen med annonsørforeningen (7,5 studiepoeng)

Mobile commerce – sammen med annonsørforeningen (7,5 studiepoeng)

Digital markedsføring (30 studiepoeng Markedshøyskolen)