8,4 millioner til nye nettbaserte kurs

Sist uke fikk jeg beskjed om at prosjektet «Digital transformasjon for finanssektoren, -som jeg gjennomfører sammen med Finansforbundet og Finans Norge fikk støtte fra DIKU. Inkludert bidrag fra partnerne og fra Sparebank 1 har prosjektet en finansiell ramme på 6,8 millioner.
Jeg fikk også 1,58 millioner for å skalere opp leveransene av emnet «Digital transformasjon og bærekraft» spesielt rettet mot nyutdannede, der vi tar i bruk en rekke nye og for sektoren utradisjonelle virkemidler, noe jeg kommer tilbake til senere.

Til sammen blir dette 8,4 millioner. I tillegg kommer studiepoeng-produksjon som i løpet av to år bare for disse prosjektene vil utgjøre minimum 2,8 millioner, slik at totale inntekter på disse prosjektene over to år vil være på over 11 millioner. Mye av dette skal brukes til å
oppskalere leveranser av nettbasert livslang læring med base fra NTNUs miljø på Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på Gjøvik. Der jobber vi også med en rekke nye innovative initiativ rettet mot aktører i innlandet, blant annet i tilknytning til det nye sykehuset, som nå er vedtatt bygd på Moelv og Fylkeskommunen. Mer om alt dette senere.

Søknaden til DIKU fikk karakter 6/7 og følgende omtale:
Prosjektet Digital transformasjon i finanssektoren er et samarbeid
mellom NTNU, Sparebank 1 Østlandet, Finansforbundet og Finans Norge.
Prosjektet skal resultere i 10 ultra-fleksible og heldigitale kurs à 1,5 studiepoeng og vil til sammen bli tilgjengelig i form av 2 nye emner på masternivå, hvor deltakeren også kan velg å ta eksamen på bachelornivå.
Hvert kurs vil ha lærings-stier bestående av videoer, tekster og varierte oppgaver, og hvor innholdet er valgt ut fra og bygger på behovsanalyser gjennomført av samarbeidspartnerne og utvikles i NTNUs fagmiljø på digital transformasjon i nær dialog med næringslivs-partnerne. Det er gjort avtaler med næringslivet om gjennomføring av kursene for 175 studenter, mens de videre planene etter prosjektperioden beregnes å kunne tilby kursene til flere tusen aktører i sektoren.
Prosjektet dokumenterer relevans blant annet ved å vise til spørreundersøkelse gjennomført av Finans Norge 2019, hvor halvparten av finansbedriftene rapporterer å ha udekket kompetansebehov basert på blant annet digitalisering, som er den trenden bedriftene tror vil ha størst betydning for kompetansebehovet fremover. I tillegg til dette har økt fokus på bærekraft, endrede kundepreferanser og nye reguleringer som GDPR, PSD-2, SCREMS II stor betydning.
Finansnæringen drifter en samfunnskritisk infrastruktur og er i stor grad
premissleverandør for andre næringer og offentlig sektor. Søker henviser også til World Economic Forum som allerede i 2016 pekte på finansnæringen som den enkeltnæringen hvor den digitale omstilling vil skape det største kompetansegapet framover. Denne bakgrunnen er årsaken til prosjektsamarbeidet i søknaden.
Målgruppen for studiene i prosjektet vil være ansatte i finanssektoren som ikke har tilbud om tilsvarende studietilbud i sitt nærmiljø. Studiemodell og lærings-design er relevant for en fleksibel utdanning og er godt pedagogisk begrunnet. Prosjektet er i aller høyeste grad relevant i henhold til utlysningens mål og hensikt.
Prosjektet viser en solid plan med spesifisering av arbeidsoppgaver hvor det er godt samsvar mellom mål og aktiviteter. Mål for prosjektet er å utvikle to emner på til sammen 15 stp. som gjennomføres i en testfase med 175 studenter. Søker henviser til modellen for prosjektsamarbeidet som en «Norsk modell 2.0». Den «Norske modellen» henvises til som en tradisjon for å gjennomføre endringsprosesser i digitalt samspill mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og politiske styresmakter, en modell basert på dialog og tillit. Det «Norsk modell 2.0» skal tilføre er et samarbeid der arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner inngår i utvikling og gjennomføring av et kompetanseutviklingsprogram. Aktivitetene i prosjektet viser til en plan for utvikling av spesifisert innhold og teknologi som skal benyttes. Tilbudet som skal utvikles vil ha flere innovative aspekter ved læringsdesignet, blant annet underveisevaluering
gjennom bruk av «smilefjes» (emojis) og en vurderingsform som lar studenten velge om de vil ta eksamen på master- eller bachelornivå. I tillegg vil studiet benytte seg av en rekke kommunikasjonskanaler og praksisfelleskaper som podkaster og webinarer gjennom blant annet medier som clubhouse, twitter og LinkedIn.
Det er godt beskrevet hvordan aktivitetene som er lagt opp passer et ultrafleksibelt design, med blant annet stor vekt på videoer og en rekke alternative arbeidsoppgaver med digitale verktøy. Det pedagogiske designet bygger på et sosialkonstruktivistisk og konnektivistisk læringssyn, hvor arbeid i nettverk er sentralt.
Søknaden presiserer utfordringen med å kombinere desentrale og fleksible design med samhandlingsprosesser som kreves av dette læringssynet, og anerkjenner behovet for å forsøke å kompensere for dette gjennom andre interaksjonsformer Det er gjennomført risikoanalyse av Økonomifakultetets prosjektøkonomer og ledergruppe, og det er utarbeidet egne risikoanalyser og analyser av bidrag til utvikling av stedlige fagmiljøer gjennom prosjektet. Det redegjøres godt for institusjonens digitale ressurser. Det kunne riktignok vært presisert hvordan support til studenter skal foregå, emn det er lagt inn et betydelig beløp spesifisert kostnader til administrasjon av studenter gjennom NTNU sine satser.
Kvaliteten på prosjektteamet er solid, med spesifisering av deltakere i
prosjektgruppe som består av deltakere fra alle samarbeidspartnerne samt
referansegruppe som skal tjene som faglig støtte for prosjektet. Prosjektet mangler studentforankring, og det ville styrket prosjektet enda mer med en bevisst studentinvolvering i prosjekt- og gjennomføringsfase.
Prosjektet er solid forankret internt i institusjonen, både ved institutt og fakultet.
Det foreligger en god plan for evaluering, men det kunne med fordel vært enda mer dokumentasjon. Spredningsstrategi er derimot veldig solid, med planer om podkastserier, mulige artikler, konferanser samt kanaler til finansforumet til Finans Norge.
Overføringsverdi og spredningseffekt nevnes gjennom at prosjektet vil kunne fungere som demonstrator for hvordan innovative, fleksible, digitale læringsdesign kan iscenesettes.
Søknaden vurderes som støtteverdig.

Slik ser flere av skjemaene vi bruker for tilbakemelding ut. Det er 6-12 slike i hvert kurs a 1,5 stp. Du kan lese mer om kursene som jeg har i gang her.

Arne Krokan

professor emeritus, tidligere Institutt for industriell økonomi og teknologelse og Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU. Forfatter, kurator, foredragsholder. Styremedlem Norsk teknisk vitenskapsakademi.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.